Hướng dẫn:
Chọn ngày + giờ bắt đầu, Chọn ngày giờ kết thúc
nhập giá trị khuyến mãi. VD: nhập 30 thì tương đương khuyến mãi 30% trên giá gốc
Chọn sản phẩm riêng lẻ để tham gia
Nếu chọn danh mục tham gia: tất cả sp trong danh mục sẽ được tham gia cùng với những sản phẩm chọn riêng lẻ ở trên

Trong khoản thời gian cài đặt, giá sản phẩm sẽ thay đổi ngay trên giỏ hàng và trang chi tiết sp.
Các sản phẩm sẽ được thể hiện tại trang flash sale